Generator not księgowych na 40 euro – gdzie go znaleźć?

Jeśli potrzebujesz użyć bezpłatny generator not księgowych, koniecznie sprawdź flobo.io/generator-not/.

Każda osoba prowadząca przedsiębiorstwo prędzej czy później ma do czynienia z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury w terminie. Niecałą dekadę temu stanowiło to duży problem dla biznesmenów. Szczęśliwie począwszy od 2013 roku w razie wyniknięcia opóźnień we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania opieszałym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku również na 100 oraz 70 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wystawiać natychmiast czy wykorzystać jako jeden z etapów procedury upominawczej?

Według przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej kompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności nie są wyższe niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, lecz nie większej niż 50 000 zł, wierzyciel od 2020 roku jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na kwotę 70 euro, a kiedy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Co ważne, taką notę można wysłać dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w płatności, co więcej bez obowiązku wcześniejszego przypomnienia o upływie terminu. Trzeba jednakże zastanowić się czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie naruszy budowanych często przez lata dobrych kontaktów partnerskich. W końcu opóźnienie we wniesienia należności za fakturę może być kwestią krótkotrwałych kłopotów finansowych albo zwyczajnego przeoczenia dłużnika, a nie jego zamierzonym zabiegiem. Dlatego właśnie, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Bezpłatny generator not księgowych znajdziesz online

W chwili, kiedy przedsiębiorca ostatecznie decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak prawidłowo trzeba określić jej wysokość w złotówkach, skoro ustawa mówi o nocie w euro. Wytyczne w tym zakresie ustawodawca zawarł w przytoczonym w poprzednim akapicie akcie prawnym – wysokość rekompensaty w PLN ustala się biorąc za podstawę uśredniony kurs euro obwieszczony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorców zapraszamy do wypróbowania generatora not księgowych, dostępnego nieodpłatnie przez Flobo – autorską aplikację do obsługi należności w firmach, która posiada również innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]